Menu

DISCLAIMER

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS

Welkom op de website van Infiniot. Op deze website vindt u informatie over Infiniot en zijn diensten.

In aanvulling op de toepasselijke wet- en regelgeving zijn de hieronder vermelde bepalingen en voorwaarden ook van toepassing op de toegang tot en het gebruik van deze website. Gebruik van deze website houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.


AUTEURSRECHTEN

De website https://www.infiniot.nl is eigendom van Infiniot. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, zoals de tekst, het ontwerp, de afbeeldingen en het geluid, behoren toe aan Infiniot of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag niet worden gedupliceerd, gewijzigd en / of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Infiniot, onverminderd de beperkingen opgelegd door de wet en behalve voor zover dat vereist is in het kader van het beoogde gebruik van deze website. Nederlands recht is van toepassing.

HYPERLINKS EN SOFTWARE

Het plaatsen van hyperlinks naar deze site is in principe toegestaan. Framing is echter verboden, behalve met de goedkeuring van Infiniot. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die worden gehost door anderen dan Infiniot. Deze hyperlinks zijn exclusief voor uw gemak opgenomen. Andere voorwaarden en bepalingen kunnen van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden. Infiniot is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites of voor de informatie, de software, de producten en services die beschikbaar zijn op deze sites. Het opnemen van hyperlinks naar websites van derden impliceert op geen enkele manier noch de goedkeuring van Infiniot van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of band met de derden die deze sites exploiteren.

PRIVACY

Infiniot respecteert de privacy van bezoekers van deze website. De informatie die Infiniot tijdens het gebruik van deze website verzamelt, wordt door Infiniot gebruikt voor de evaluatie en verdere ontwikkeling en personalisatie van deze site. Persoonlijke gegevens die tijdens een bezoek aan deze website aan Infiniot worden verstrekt, kunnen worden verzameld en opgeslagen in een bestand. Verwerking van persoonlijke informatie zal alleen plaatsvinden als dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van persoonlijke informatie, zoals - maar niet beperkt tot - marketingdoeleinden. Als u geen informatie meer wenst te ontvangen van Infiniot, kunt u dit altijd annuleren door een e-mail te sturen naar Infiniot. De verzamelde persoonlijke informatie zal niet worden verkocht of beschikbaar worden gesteld aan derden. Dit laatste onverminderd bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Om te voorkomen dat derden inzicht hebben in persoonlijke informatie ontmoedigt Infiniot bezoekers van de website om gebruik te maken van een computer die ook met anderen wordt gedeeld. In het geval dat een computer wordt gebruikt die met anderen kan worden gedeeld, is Infiniot op geen enkele manier aansprakelijk in het geval bepaalde persoonlijke informatie beschikbaar is voor derden.

AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG EN WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Infiniot heeft deze website nauwkeurig ontworpen en samengesteld voor zover haar bekend. Toegang tot en gebruik van de website en de hierin opgenomen wijzigingen zullen plaatsvinden op risico van de bezoeker daarvan. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Infiniot kan niet garanderen dat de website foutloos is of ononderbroken functioneert.

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat Infiniot niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of vervolgschade, hetzij contractueel, hetzij vanwege nalatigheid of ander onwettig gedrag in verband met het gebruik van informatie, materiaal en / of diensten van deze website en / of resulterende van het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites die op deze website zijn aangesloten, behalve voor zover deze schade het gevolg is van opzet van Infiniot. Dit laat onverlet dat Infiniot in geen enkel geval aansprakelijk zal zijn voor enige directe, indirecte of vervolgschade, hetzij contractueel, hetzij vanwege nalatigheid of ander onwettig gedrag gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites die op deze website zijn aangesloten. Behalve voor zover deze schade het gevolg is van opzet van Infiniot.

TOEGANG

Infiniot behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving alle gebruikers toegang te weigeren tot deze website of een deel daarvan.

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Infiniot behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen te wijzigen op basis waarvan deze website wordt aangeboden. Deze wijzigingen worden van kracht onmiddellijk na plaatsing op deze website of door middel van rechtstreekse koppeling daarvan op deze website.

Diensten

Infiniot ondersteunt netbeheerders bij de energietransitie met IoT, data intelligence en software services in de vorm van detachering en projecten.

Lees meer

Over ons

Infiniot heeft een specifieke focus op de energiemarkt en overige maatschappelijke kritische infrastructuren met IoT consultancy expertise en software & data skills.

Lees meer

Werken bij

Ben jij de volgende collega bij Infiniot? Wil je werken binnen het domein van netbeheerders aan IoT, data science en software engineering? Kijk dan naar onze vacatures.

Lees meer